Đồ | Túi Bài Hiếm - Chứa 1 số Bài.

Túi Bài Hiếm

Túi Bài Hiếm Túi Bài Hiếm
Chứa 1 số Bài.
Tối đa 49999
Bán 8000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Bài Đấm Mạnh I - Có 10% khả năng làm ngất 1 giây mục tiêu khi tấn công.
Cấp 1
10.27%
Bài Đấm Mạnh II - Có 10% khả năng làm ngất 1 giây mục tiêu khi tấn công.
Cấp 1
10.27%
Bài Đấm Mạnh III - Có 10% khả năng làm ngất 1 giây mục tiêu khi tấn công.
Cấp 1
10.2%
Bài Đấm Mạnh IV - Có 10% khả năng làm ngất 1 giây mục tiêu khi tấn công.
Cấp 1
10.13%
Bài Cảm Tử I - Gây 100% thiệt hại cho kẻ thù xung quanh khi hi sinh.
Cấp 1
10.45%
Bài Cảm Tử II - Gây 100% thiệt hại cho kẻ thù xung quanh khi hi sinh.
Cấp 1
10.45%
Bài Cảm Tử III - Gây 100% thiệt hại cho kẻ thù xung quanh khi hi sinh.
Cấp 1
10.34%
Bài Cảm Tử IV - Gây 100% thiệt hại cho kẻ thù xung quanh khi hi sinh.
Cấp 1
10.22%
Bài Đòn Chết I - Có 10% khả năng gây thêm 3x thiệt hại khi tấn công.
Cấp 1
10.27%
Bài Đòn Chết II - Có 10% khả năng gây thêm 3x thiệt hại khi tấn công.
Cấp 1
10.27%
Bài Đòn Chết III - Có 10% khả năng gây thêm 3x thiệt hại khi tấn công.
Cấp 1
10.2%
Bài Đòn Chết IV - Có 10% khả năng gây thêm 3x thiệt hại khi tấn công.
Cấp 1
10.13%
Bài Phân Tán I - Giảm 5 Năng lượng của kẻ địch khi tấn công.
Cấp 1
10.45%
Bài Phân Tán II - Giảm 5 Năng lượng của kẻ địch khi tấn công.
Cấp 1
10.45%
Bài Phân Tán III - Giảm 5 Năng lượng của kẻ địch khi tấn công.
Cấp 1
10.34%
Bài Phân Tán IV - Giảm 5 Năng lượng của kẻ địch khi tấn công.
Cấp 1
10.22%
Bài Chiến Thần I - Tăng 10% Sức tấn công.
Cấp 1
10.22%
Bài Chiến Thần II - Tăng 10% Sức tấn công.
Cấp 1
10.22%
Bài Chiến Thần III - Tăng 10% Sức tấn công.
Cấp 1
10.17%
Bài Chiến Thần IV - Tăng 10% Sức tấn công.
Cấp 1
10.11%
Bài Công Thủ I - Tăng Tấn công và Máu tối đa trong trận chiến lên 4%
Cấp 1
10.22%
Bài Công Thủ II - Tăng Tấn công và Máu tối đa trong trận chiến lên 4%
Cấp 1
10.22%
Bài Công Thủ III - Tăng Tấn công và Máu tối đa trong trận chiến lên 4%
Cấp 1
10.17%
Bài Công Thủ IV - Tăng Tấn công và Máu tối đa trong trận chiến lên 4%
Cấp 1
10.11%
Bài Đấm Mạnh I - Có 10% khả năng làm ngất 1 giây mục tiêu khi tấn công.
Cấp 1
20.27%
Bài Đấm Mạnh II - Có 10% khả năng làm ngất 1 giây mục tiêu khi tấn công.
Cấp 1
20.27%
Bài Đấm Mạnh III - Có 10% khả năng làm ngất 1 giây mục tiêu khi tấn công.
Cấp 1
20.2%
Bài Đấm Mạnh IV - Có 10% khả năng làm ngất 1 giây mục tiêu khi tấn công.
Cấp 1
20.13%
Bài Cảm Tử I - Gây 100% thiệt hại cho kẻ thù xung quanh khi hi sinh.
Cấp 1
20.45%
Bài Cảm Tử II - Gây 100% thiệt hại cho kẻ thù xung quanh khi hi sinh.
Cấp 1
20.45%
Bài Cảm Tử III - Gây 100% thiệt hại cho kẻ thù xung quanh khi hi sinh.
Cấp 1
20.34%
Bài Cảm Tử IV - Gây 100% thiệt hại cho kẻ thù xung quanh khi hi sinh.
Cấp 1
20.22%
Bài Đòn Chết I - Có 10% khả năng gây thêm 3x thiệt hại khi tấn công.
Cấp 1
20.27%
Bài Đòn Chết II - Có 10% khả năng gây thêm 3x thiệt hại khi tấn công.
Cấp 1
20.27%
Bài Đòn Chết III - Có 10% khả năng gây thêm 3x thiệt hại khi tấn công.
Cấp 1
20.2%
Bài Đòn Chết IV - Có 10% khả năng gây thêm 3x thiệt hại khi tấn công.
Cấp 1
20.13%
Bài Phân Tán I - Giảm 5 Năng lượng của kẻ địch khi tấn công.
Cấp 1
20.45%
Bài Phân Tán II - Giảm 5 Năng lượng của kẻ địch khi tấn công.
Cấp 1
20.45%
Bài Phân Tán III - Giảm 5 Năng lượng của kẻ địch khi tấn công.
Cấp 1
20.34%
Bài Phân Tán IV - Giảm 5 Năng lượng của kẻ địch khi tấn công.
Cấp 1
20.22%
Bài Chiến Thần I - Tăng 10% Sức tấn công.
Cấp 1
20.22%
Bài Chiến Thần II - Tăng 10% Sức tấn công.
Cấp 1
20.22%
Bài Chiến Thần III - Tăng 10% Sức tấn công.
Cấp 1
20.17%
Bài Chiến Thần IV - Tăng 10% Sức tấn công.
Cấp 1
20.11%
Bài Công Thủ I - Tăng Tấn công và Máu tối đa trong trận chiến lên 4%
Cấp 1
20.22%
Bài Công Thủ II - Tăng Tấn công và Máu tối đa trong trận chiến lên 4%
Cấp 1
20.22%
Bài Công Thủ III - Tăng Tấn công và Máu tối đa trong trận chiến lên 4%
Cấp 1
20.17%
Bài Công Thủ IV - Tăng Tấn công và Máu tối đa trong trận chiến lên 4%
Cấp 1
20.11%

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Rương Mê Cung - Có thể mở ra một số vật phẩm giá trị của Quỷ.Rương Mê Cung - Có thể mở ra một số vật phẩm giá trị của Quỷ. 2 13.5%
Rương Mê Cung I - Có thể mở ra một số vật phẩm giá trị của Quỷ.Rương Mê Cung I - Có thể mở ra một số vật phẩm giá trị của Quỷ. 2
Rương Mê Cung II - Có thể mở ra một số vật phẩm giá trị của Quỷ.Rương Mê Cung II - Có thể mở ra một số vật phẩm giá trị của Quỷ. 2
Rương Mê Cung III - Có thể mở ra một số vật phẩm giá trị của Quỷ.Rương Mê Cung III - Có thể mở ra một số vật phẩm giá trị của Quỷ. 2
Mua đồ (Đổi)Mua đồ (Đổi)
Lượt - Làm mới Mua Sắm - 0%
1 1595Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 3 - 30 KN: - 1
1 - 4 100%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 5 - 14 KN: - 12
1 - 2 0.4%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 11 - 18 KN: - 12
1 - 2 0.4%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 15 - 22 KN: - 12
1 - 2 0.4%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 19 - 26 KN: - 12
1 - 2 0.4%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 23 - 30 KN: - 12
1 - 2 0.4%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 27 - 30 KN: - 12
1 - 2 0.4%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 5 - 14 KN: - 12
1 - 2 0.4%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 11 - 18 KN: - 12
1 - 2 0.4%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 15 - 22 KN: - 12
1 - 2 0.4%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 19 - 26 KN: - 12
1 - 2 0.4%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 23 - 30 KN: - 12
1 - 2 0.4%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 27 - 30 KN: - 12
1 - 2 0.4%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 1 - 6 KN: - 6
1 0.2%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 3 - 10 KN: - 6
1 0.2%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 11 - 18 KN: - 6
1 0.2%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 15 - 22 KN: - 6
1 0.2%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 15 - 22 KN: - 6
1 0.2%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 19 - 26 KN: - 6
1 0.2%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 23 - 30 KN: - 6
1 0.2%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 27 - 30 KN: - 6
1 0.2%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 3 - 10 KN: - 9
1 0.3%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 7 - 14 KN: - 9
1 0.3%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 15 - 22 KN: - 9
1 0.3%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 15 - 22 KN: - 9
1 0.3%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 19 - 26 KN: - 9
1 0.3%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 23 - 30 KN: - 9
1 0.3%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 23 - 30 KN: - 9
1 0.3%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 27 - 30 KN: - 9
1 0.3%
Kho Báu Bí ẨnKho Báu Bí Ẩn - Thánh Địa 1 4.76%
Kho Báu Bí ẨnKho Báu Bí Ẩn - Thánh Địa 2 0.95%
Rương Đồng
1 - 6
1 20%
Rương Đồng
4 - 9
1 20%
Rương Đồng
7 - 12
1 - 2 20%
Rương Đồng
10 - 15
1 - 2 20%
Rương Đồng
13 - 18
1 - 3 20%
Rương Đồng
16 - 21
1 - 3 20%
Rương Đồng
19 - 24
2 - 3 20%
Rương Đồng
22 - 27
2 - 3 20%
Rương Đồng
25 - 30
3 20%
Rương Bạc
1 - 6
1 25%
Rương Bạc
4 - 9
1 25%
Rương Bạc
7 - 12
1 - 2 25%
Rương Bạc
10 - 15
1 - 2 25%
Rương Bạc
13 - 18
1 - 3 25%
Rương Bạc
16 - 21
1 - 3 25%
Rương Bạc
19 - 24
2 - 3 25%
Rương Bạc
22 - 27
2 - 3 25%
Rương Bạc
25 - 30
2 - 3 25%
Rương Vàng
4 - 9
1 25%
Rương Vàng
7 - 12
1 25%
Rương Vàng
10 - 15
1 - 2 25%
Rương Vàng
13 - 18
1 - 2 25%
Rương Vàng
16 - 21
1 - 3 25%
Rương Vàng
19 - 24
1 - 3 25%
Rương Vàng
22 - 27
2 - 3 25%
Rương Vàng
25 - 30
2 - 3 25%