Đồ | Túi Bài Thần - Chứa 1 số Bài.

Túi Bài Thần

Túi Bài Thần Túi Bài Thần
Chứa 1 số Bài.
Tối đa 49999
Bán 18000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Bài Hồi Sinh I - Hồi sinh với 10% máu được phục hồi.
Cấp 1
10.59%
Bài Hồi Sinh II - Hồi sinh với 10% máu được phục hồi.
Cấp 1
10.59%
Bài Hồi Sinh III - Hồi sinh với 10% máu được phục hồi.
Cấp 1
10.44%
Bài Hồi Sinh IV - Hồi sinh với 10% máu được phục hồi.
Cấp 1
10.29%
Bài Tiếp Sức I - Có 20% năng lượng khi bắt đầu trận đấu.
Cấp 1
10.44%
Bài Tiếp Sức II - Có 20% năng lượng khi bắt đầu trận đấu.
Cấp 1
10.44%
Bài Tiếp Sức III - Có 20% năng lượng khi bắt đầu trận đấu.
Cấp 1
10.33%
Bài Tiếp Sức IV - Có 20% năng lượng khi bắt đầu trận đấu.
Cấp 1
10.22%
Bài Nổi Điên I - Tăng tốc độ tấn công thêm 10%.
Cấp 1
10.44%
Bài Nổi Điên II - Tăng tốc độ tấn công thêm 10%.
Cấp 1
10.44%
Bài Nổi Điên III - Tăng tốc độ tấn công thêm 10%.
Cấp 1
10.33%
Bài Nổi Điên IV - Tăng tốc độ tấn công thêm 10%.
Cấp 1
10.22%
Bài Hút Máu I - Hồi 1% Máu mỗi lần tấn công.
Cấp 1
10.44%
Bài Hút Máu II - Hồi 1% Máu mỗi lần tấn công.
Cấp 1
10.44%
Bài Hút Máu III - Hồi 1% Máu mỗi lần tấn công.
Cấp 1
10.33%
Bài Hút Máu IV - Hồi 1% Máu mỗi lần tấn công.
Cấp 1
10.22%
Bài Hồi Sinh I - Hồi sinh với 10% máu được phục hồi.
Cấp 1
20.59%
Bài Hồi Sinh II - Hồi sinh với 10% máu được phục hồi.
Cấp 1
20.59%
Bài Hồi Sinh III - Hồi sinh với 10% máu được phục hồi.
Cấp 1
20.44%
Bài Hồi Sinh IV - Hồi sinh với 10% máu được phục hồi.
Cấp 1
20.29%
Bài Tiếp Sức I - Có 20% năng lượng khi bắt đầu trận đấu.
Cấp 1
20.44%
Bài Tiếp Sức II - Có 20% năng lượng khi bắt đầu trận đấu.
Cấp 1
20.44%
Bài Tiếp Sức III - Có 20% năng lượng khi bắt đầu trận đấu.
Cấp 1
20.33%
Bài Tiếp Sức IV - Có 20% năng lượng khi bắt đầu trận đấu.
Cấp 1
20.22%
Bài Nổi Điên I - Tăng tốc độ tấn công thêm 10%.
Cấp 1
20.44%
Bài Nổi Điên II - Tăng tốc độ tấn công thêm 10%.
Cấp 1
20.44%
Bài Nổi Điên III - Tăng tốc độ tấn công thêm 10%.
Cấp 1
20.33%
Bài Nổi Điên IV - Tăng tốc độ tấn công thêm 10%.
Cấp 1
20.22%
Bài Hút Máu I - Hồi 1% Máu mỗi lần tấn công.
Cấp 1
20.44%
Bài Hút Máu II - Hồi 1% Máu mỗi lần tấn công.
Cấp 1
20.44%
Bài Hút Máu III - Hồi 1% Máu mỗi lần tấn công.
Cấp 1
20.33%
Bài Hút Máu IV - Hồi 1% Máu mỗi lần tấn công.
Cấp 1
20.22%

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Rương Mê Cung - Có thể mở ra một số vật phẩm giá trị của Quỷ.Rương Mê Cung - Có thể mở ra một số vật phẩm giá trị của Quỷ. 2 13.5%
Rương Mê Cung I - Có thể mở ra một số vật phẩm giá trị của Quỷ.Rương Mê Cung I - Có thể mở ra một số vật phẩm giá trị của Quỷ. 2
Rương Mê Cung II - Có thể mở ra một số vật phẩm giá trị của Quỷ.Rương Mê Cung II - Có thể mở ra một số vật phẩm giá trị của Quỷ. 2
Rương Mê Cung III - Có thể mở ra một số vật phẩm giá trị của Quỷ.Rương Mê Cung III - Có thể mở ra một số vật phẩm giá trị của Quỷ. 2
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 3 - 30 KN: - 1
1 - 4 100%
Kho Báu Bí ẨnKho Báu Bí Ẩn - Thánh Địa 1 1.43%
Kho Báu Bí ẨnKho Báu Bí Ẩn - Thánh Địa 1 2.38%
Đánh QuỷĐánh Quỷ 1 100%
Quỷ Tham LamThưởn - Quỷ Tham Lam
Hạng 10000 - 24999
1 100%
Quỷ Tham LamThưởn - Quỷ Tham Lam
Hạng 1 - 9999
1 100%
Rương Bạc
1 - 6
1 20%
Rương Bạc
4 - 9
1 20%
Rương Bạc
7 - 12
1 - 2 20%
Rương Bạc
10 - 15
1 - 2 20%
Rương Bạc
13 - 18
1 - 3 20%
Rương Bạc
16 - 21
1 - 3 20%
Rương Bạc
19 - 24
2 - 3 20%
Rương Bạc
22 - 27
2 - 3 20%
Rương Bạc
25 - 30
2 - 3 20%
Rương Vàng
4 - 9
1 20%
Rương Vàng
7 - 12
1 20%
Rương Vàng
10 - 15
1 - 2 20%
Rương Vàng
13 - 18
1 - 2 20%
Rương Vàng
16 - 21
1 - 3 20%
Rương Vàng
19 - 24
1 - 3 20%
Rương Vàng
22 - 27
2 - 3 20%
Rương Vàng
25 - 30
2 - 3 20%