Help us on Patreon, please!

Đồ | Hộp Bài Kỳ Bí - Chứa 1 số Bài.

Hộp Bài Kỳ Bí

Hộp Bài Kỳ Bí Hộp Bài Kỳ Bí
Chứa 1 số Bài.
Số lượng lớn nhất 49999
Bán 18000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Bài Hồi Sinh I - Hồi sinh với 15% máu được phục hồi.
Cấp 2
10.59%
Bài Hồi Sinh II - Hồi sinh với 15% máu được phục hồi.
Cấp 2
10.59%
Bài Hồi Sinh III - Hồi sinh với 15% máu được phục hồi.
Cấp 2
10.44%
Bài Hồi Sinh IV - Hồi sinh với 15% máu được phục hồi.
Cấp 2
10.29%
Bài Tiếp Sức I - Có 40% năng lượng khi bắt đầu trận đấu.
Cấp 2
10.44%
Bài Tiếp Sức II - Có 40% năng lượng khi bắt đầu trận đấu.
Cấp 2
10.44%
Bài Tiếp Sức III - Có 40% năng lượng khi bắt đầu trận đấu.
Cấp 2
10.33%
Bài Tiếp Sức IV - Có 40% năng lượng khi bắt đầu trận đấu.
Cấp 2
10.22%
Bài Nổi Điên I - Tăng tốc độ tấn công thêm 15%.
Cấp 2
10.44%
Bài Nổi Điên II - Tăng tốc độ tấn công thêm 15%.
Cấp 2
10.44%
Bài Nổi Điên III - Tăng tốc độ tấn công thêm 15%.
Cấp 2
10.33%
Bài Nổi Điên IV - Tăng tốc độ tấn công thêm 15%.
Cấp 2
10.22%
Bài Hút Máu I - Hồi 2% Máu mỗi lần tấn công.
Cấp 2
10.44%
Bài Hút Máu II - Hồi 2% Máu mỗi lần tấn công.
Cấp 2
10.44%
Bài Hút Máu III - Hồi 2% Máu mỗi lần tấn công.
Cấp 2
10.33%
Bài Hút Máu IV - Hồi 2% Máu mỗi lần tấn công.
Cấp 2
10.22%
Bài Hồi Sinh I - Hồi sinh với 15% máu được phục hồi.
Cấp 2
20.59%
Bài Hồi Sinh II - Hồi sinh với 15% máu được phục hồi.
Cấp 2
20.59%
Bài Hồi Sinh III - Hồi sinh với 15% máu được phục hồi.
Cấp 2
20.44%
Bài Hồi Sinh IV - Hồi sinh với 15% máu được phục hồi.
Cấp 2
20.29%
Bài Tiếp Sức I - Có 40% năng lượng khi bắt đầu trận đấu.
Cấp 2
20.44%
Bài Tiếp Sức II - Có 40% năng lượng khi bắt đầu trận đấu.
Cấp 2
20.44%
Bài Tiếp Sức III - Có 40% năng lượng khi bắt đầu trận đấu.
Cấp 2
20.33%
Bài Tiếp Sức IV - Có 40% năng lượng khi bắt đầu trận đấu.
Cấp 2
20.22%
Bài Nổi Điên I - Tăng tốc độ tấn công thêm 15%.
Cấp 2
20.44%
Bài Nổi Điên II - Tăng tốc độ tấn công thêm 15%.
Cấp 2
20.44%
Bài Nổi Điên III - Tăng tốc độ tấn công thêm 15%.
Cấp 2
20.33%
Bài Nổi Điên IV - Tăng tốc độ tấn công thêm 15%.
Cấp 2
20.22%
Bài Hút Máu I - Hồi 2% Máu mỗi lần tấn công.
Cấp 2
20.44%
Bài Hút Máu II - Hồi 2% Máu mỗi lần tấn công.
Cấp 2
20.44%
Bài Hút Máu III - Hồi 2% Máu mỗi lần tấn công.
Cấp 2
20.33%
Bài Hút Máu IV - Hồi 2% Máu mỗi lần tấn công.
Cấp 2
20.22%

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Rương Mê Cung - Có thể mở ra một số vật phẩm giá trị của Quỷ.Rương Mê Cung - Có thể mở ra một số vật phẩm giá trị của Quỷ. 1 13%
Rương Mê Cung I - Có thể mở ra một số vật phẩm giá trị của Quỷ.Rương Mê Cung I - Có thể mở ra một số vật phẩm giá trị của Quỷ. 1
Rương Mê Cung II - Có thể mở ra một số vật phẩm giá trị của Quỷ.Rương Mê Cung II - Có thể mở ra một số vật phẩm giá trị của Quỷ. 1
Rương Mê Cung III - Có thể mở ra một số vật phẩm giá trị của Quỷ.Rương Mê Cung III - Có thể mở ra một số vật phẩm giá trị của Quỷ. 1
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 15 - 22 KN: - 18
1 1%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 15 - 22 KN: - 18
1 1%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 15 - 22 KN: - 18
2 0.5%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 27 - 30 KN: - 22
1 1%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 27 - 30 KN: - 22
2 0.5%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 27 - 30 KN: - 22
1 1%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 27 - 30 KN: - 22
2 0.5%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 27 - 30 KN: - 22
1 1%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 27 - 30 KN: - 22
2 0.5%
Kho Báu Bí ẨnKho Báu Bí Ẩn - Thánh Địa 1 0.57%
Kho Báu Bí ẨnKho Báu Bí Ẩn - Thánh Địa 1 0.29%
Rương Vàng
4 - 9
1 0.12%
Rương Vàng
7 - 12
1 0.14%
Rương Vàng
10 - 15
1 0.16%
Rương Vàng
13 - 18
1 0.18%
Rương Vàng
16 - 21
1 0.2%
Rương Vàng
19 - 24
1 0.22%
Rương Vàng
22 - 27
1 0.24%
Rương Vàng
25 - 30
1 0.26%