Đồ | Hộp Bài - Chứa 1 số Bài.

Hộp Bài

Hộp Bài Hộp Bài
Chứa 1 số Bài.
Tối đa 49999
Bán 2000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Bài Thiêu Đốt I - Có 7% cơ hội né được mọi thiệt hại khi bị tấn công.
Cấp 3
10.3%
Bài Thiêu Đốt II - Có 7% cơ hội né được mọi thiệt hại khi bị tấn công.
Cấp 3
10.3%
Bài Thiêu Đốt III - Có 7% cơ hội né được mọi thiệt hại khi bị tấn công.
Cấp 3
10.23%
Bài Thiêu Đốt IV - Có 7% cơ hội né được mọi thiệt hại khi bị tấn công.
Cấp 3
10.15%
Bài Chắn Lửa I - Phản lại 14% thiệt hại tiếp nhận.
Cấp 3
10.3%
Bài Chắn Lửa II - Phản lại 14% thiệt hại tiếp nhận.
Cấp 3
10.3%
Bài Chắn Lửa III - Phản lại 14% thiệt hại tiếp nhận.
Cấp 3
10.23%
Bài Chắn Lửa IV - Phản lại 14% thiệt hại tiếp nhận.
Cấp 3
10.15%
Bài Gai Nhím I - Có 7% cơ hội phản lại 100% thiệt hại tiếp nhận.
Cấp 3
10.3%
Bài Gai Nhím II - Có 7% cơ hội phản lại 100% thiệt hại tiếp nhận.
Cấp 3
10.3%
Bài Gai Nhím III - Có 7% cơ hội phản lại 100% thiệt hại tiếp nhận.
Cấp 3
10.23%
Bài Gai Nhím IV - Có 7% cơ hội phản lại 100% thiệt hại tiếp nhận.
Cấp 3
10.15%
Bài Làm Chậm I - Có 25% cơ hội làm giảm 50% tốc độ quân địch trong 5 giây khi tấn công.
Cấp 3
10.3%
Bài Làm Chậm II - Có 25% cơ hội làm giảm 50% tốc độ quân địch trong 5 giây khi tấn công.
Cấp 3
10.3%
Bài Làm Chậm III - Có 25% cơ hội làm giảm 50% tốc độ quân địch trong 5 giây khi tấn công.
Cấp 3
10.23%
Bài Làm Chậm IV - Có 25% cơ hội làm giảm 50% tốc độ quân địch trong 5 giây khi tấn công.
Cấp 3
10.15%
Bài Chạy Nhanh I - Tăng tốc độ di chuyển thêm 30%.
Cấp 3
10.22%
Bài Chạy Nhanh II - Tăng tốc độ di chuyển thêm 30%.
Cấp 3
10.22%
Bài Chạy Nhanh III - Tăng tốc độ di chuyển thêm 30%.
Cấp 3
10.17%
Bài Chạy Nhanh IV - Tăng tốc độ di chuyển thêm 30%.
Cấp 3
10.11%
Bài Hóa Đá I - Giảm thiệt hại tiếp nhận mất 15%.
Cấp 3
10.22%
Bài Hóa Đá II - Giảm thiệt hại tiếp nhận mất 15%.
Cấp 3
10.22%
Bài Hóa Đá III - Giảm thiệt hại tiếp nhận mất 15%.
Cấp 3
10.17%
Bài Hóa Đá IV - Giảm thiệt hại tiếp nhận mất 15%.
Cấp 3
10.11%
Bài Kiên Cường I - Tăng máu lên 20%.
Cấp 3
10.22%
Bài Kiên Cường II - Tăng máu lên 20%.
Cấp 3
10.22%
Bài Kiên Cường III - Tăng máu lên 20%.
Cấp 3
10.17%
Bài Kiên Cường IV - Tăng máu lên 20%.
Cấp 3
10.11%
Bài Thiêu Đốt I - Có 7% cơ hội né được mọi thiệt hại khi bị tấn công.
Cấp 3
20.3%
Bài Thiêu Đốt II - Có 7% cơ hội né được mọi thiệt hại khi bị tấn công.
Cấp 3
20.3%
Bài Thiêu Đốt III - Có 7% cơ hội né được mọi thiệt hại khi bị tấn công.
Cấp 3
20.23%
Bài Thiêu Đốt IV - Có 7% cơ hội né được mọi thiệt hại khi bị tấn công.
Cấp 3
20.15%
Bài Chắn Lửa I - Phản lại 14% thiệt hại tiếp nhận.
Cấp 3
20.3%
Bài Chắn Lửa II - Phản lại 14% thiệt hại tiếp nhận.
Cấp 3
20.3%
Bài Chắn Lửa III - Phản lại 14% thiệt hại tiếp nhận.
Cấp 3
20.23%
Bài Chắn Lửa IV - Phản lại 14% thiệt hại tiếp nhận.
Cấp 3
20.15%
Bài Gai Nhím I - Có 7% cơ hội phản lại 100% thiệt hại tiếp nhận.
Cấp 3
20.3%
Bài Gai Nhím II - Có 7% cơ hội phản lại 100% thiệt hại tiếp nhận.
Cấp 3
20.3%
Bài Gai Nhím III - Có 7% cơ hội phản lại 100% thiệt hại tiếp nhận.
Cấp 3
20.23%
Bài Gai Nhím IV - Có 7% cơ hội phản lại 100% thiệt hại tiếp nhận.
Cấp 3
20.15%
Bài Làm Chậm I - Có 25% cơ hội làm giảm 50% tốc độ quân địch trong 5 giây khi tấn công.
Cấp 3
20.3%
Bài Làm Chậm II - Có 25% cơ hội làm giảm 50% tốc độ quân địch trong 5 giây khi tấn công.
Cấp 3
20.3%
Bài Làm Chậm III - Có 25% cơ hội làm giảm 50% tốc độ quân địch trong 5 giây khi tấn công.
Cấp 3
20.23%
Bài Làm Chậm IV - Có 25% cơ hội làm giảm 50% tốc độ quân địch trong 5 giây khi tấn công.
Cấp 3
20.15%
Bài Chạy Nhanh I - Tăng tốc độ di chuyển thêm 30%.
Cấp 3
20.22%
Bài Chạy Nhanh II - Tăng tốc độ di chuyển thêm 30%.
Cấp 3
20.22%
Bài Chạy Nhanh III - Tăng tốc độ di chuyển thêm 30%.
Cấp 3
20.17%
Bài Chạy Nhanh IV - Tăng tốc độ di chuyển thêm 30%.
Cấp 3
20.11%
Bài Hóa Đá I - Giảm thiệt hại tiếp nhận mất 15%.
Cấp 3
20.22%
Bài Hóa Đá II - Giảm thiệt hại tiếp nhận mất 15%.
Cấp 3
20.22%
Bài Hóa Đá III - Giảm thiệt hại tiếp nhận mất 15%.
Cấp 3
20.17%
Bài Hóa Đá IV - Giảm thiệt hại tiếp nhận mất 15%.
Cấp 3
20.11%
Bài Kiên Cường I - Tăng máu lên 20%.
Cấp 3
20.22%
Bài Kiên Cường II - Tăng máu lên 20%.
Cấp 3
20.22%
Bài Kiên Cường III - Tăng máu lên 20%.
Cấp 3
20.17%
Bài Kiên Cường IV - Tăng máu lên 20%.
Cấp 3
20.11%

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 27 - 30 KN: - 22
1 0.4%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 27 - 30 KN: - 22
1 0.4%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 27 - 30 KN: - 22
1 0.4%
Quỷ Tham LamThưởn - Quỷ Tham Lam
Hạng 100000 - 134999
1 100%
Quỷ Tham LamThưởn - Quỷ Tham Lam
Hạng 70000 - 99999
1 100%