Đồ | Hộp Bài Hiếm - Chứa 1 số Bài.

Hộp Bài Hiếm

Hộp Bài Hiếm Hộp Bài Hiếm
Chứa 1 số Bài.
Tối đa 49999
Bán 8000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Bài Đấm Mạnh I - Có 10% khả năng làm ngất 2 giây mục tiêu khi tấn công.
Cấp 3
10.27%
Bài Đấm Mạnh II - Có 10% khả năng làm ngất 2 giây mục tiêu khi tấn công.
Cấp 3
10.27%
Bài Đấm Mạnh III - Có 10% khả năng làm ngất 2 giây mục tiêu khi tấn công.
Cấp 3
10.2%
Bài Đấm Mạnh IV - Có 10% khả năng làm ngất 2 giây mục tiêu khi tấn công.
Cấp 3
10.13%
Bài Cảm Tử I - Gây 250% thiệt hại cho kẻ thù xung quanh khi hi sinh.
Cấp 3
10.45%
Bài Cảm Tử II - Gây 250% thiệt hại cho kẻ thù xung quanh khi hi sinh.
Cấp 3
10.45%
Bài Cảm Tử III - Gây 250% thiệt hại cho kẻ thù xung quanh khi hi sinh.
Cấp 3
10.34%
Bài Cảm Tử IV - Gây 250% thiệt hại cho kẻ thù xung quanh khi hi sinh.
Cấp 3
10.22%
Bài Đòn Chết I - Có 10% khả năng gây thêm 5x thiệt hại khi tấn công.
Cấp 3
10.27%
Bài Đòn Chết II - Có 10% khả năng gây thêm 5x thiệt hại khi tấn công.
Cấp 3
10.27%
Bài Đòn Chết III - Có 10% khả năng gây thêm 5x thiệt hại khi tấn công.
Cấp 3
10.2%
Bài Đòn Chết IV - Có 10% khả năng gây thêm 5x thiệt hại khi tấn công.
Cấp 3
10.13%
Bài Phân Tán I - Giảm 15 Năng lượng của kẻ địch khi tấn công.
Cấp 3
10.45%
Bài Phân Tán II - Giảm 15 Năng lượng của kẻ địch khi tấn công.
Cấp 3
10.45%
Bài Phân Tán III - Giảm 15 Năng lượng của kẻ địch khi tấn công.
Cấp 3
10.34%
Bài Phân Tán IV - Giảm 15 Năng lượng của kẻ địch khi tấn công.
Cấp 3
10.22%
Bài Chiến Thần I - Tăng 20% Sức tấn công.
Cấp 3
10.22%
Bài Chiến Thần II - Tăng 20% Sức tấn công.
Cấp 3
10.22%
Bài Chiến Thần III - Tăng 20% Sức tấn công.
Cấp 3
10.17%
Bài Chiến Thần IV - Tăng 20% Sức tấn công.
Cấp 3
10.11%
Bài Công Thủ I - Tăng Tấn công và Máu tối đa trong trận chiến lên 12%
Cấp 3
10.22%
Bài Công Thủ II - Tăng Tấn công và Máu tối đa trong trận chiến lên 12%
Cấp 3
10.22%
Bài Công Thủ III - Tăng Tấn công và Máu tối đa trong trận chiến lên 12%
Cấp 3
10.17%
Bài Công Thủ IV - Tăng Tấn công và Máu tối đa trong trận chiến lên 12%
Cấp 3
10.11%
Bài Đấm Mạnh I - Có 10% khả năng làm ngất 2 giây mục tiêu khi tấn công.
Cấp 3
20.27%
Bài Đấm Mạnh II - Có 10% khả năng làm ngất 2 giây mục tiêu khi tấn công.
Cấp 3
20.27%
Bài Đấm Mạnh III - Có 10% khả năng làm ngất 2 giây mục tiêu khi tấn công.
Cấp 3
20.2%
Bài Đấm Mạnh IV - Có 10% khả năng làm ngất 2 giây mục tiêu khi tấn công.
Cấp 3
20.13%
Bài Cảm Tử I - Gây 250% thiệt hại cho kẻ thù xung quanh khi hi sinh.
Cấp 3
20.45%
Bài Cảm Tử II - Gây 250% thiệt hại cho kẻ thù xung quanh khi hi sinh.
Cấp 3
20.45%
Bài Cảm Tử III - Gây 250% thiệt hại cho kẻ thù xung quanh khi hi sinh.
Cấp 3
20.34%
Bài Cảm Tử IV - Gây 250% thiệt hại cho kẻ thù xung quanh khi hi sinh.
Cấp 3
20.22%
Bài Đòn Chết I - Có 10% khả năng gây thêm 5x thiệt hại khi tấn công.
Cấp 3
20.27%
Bài Đòn Chết II - Có 10% khả năng gây thêm 5x thiệt hại khi tấn công.
Cấp 3
20.27%
Bài Đòn Chết III - Có 10% khả năng gây thêm 5x thiệt hại khi tấn công.
Cấp 3
20.2%
Bài Đòn Chết IV - Có 10% khả năng gây thêm 5x thiệt hại khi tấn công.
Cấp 3
20.13%
Bài Phân Tán I - Giảm 15 Năng lượng của kẻ địch khi tấn công.
Cấp 3
20.45%
Bài Phân Tán II - Giảm 15 Năng lượng của kẻ địch khi tấn công.
Cấp 3
20.45%
Bài Phân Tán III - Giảm 15 Năng lượng của kẻ địch khi tấn công.
Cấp 3
20.34%
Bài Phân Tán IV - Giảm 15 Năng lượng của kẻ địch khi tấn công.
Cấp 3
20.22%
Bài Chiến Thần I - Tăng 20% Sức tấn công.
Cấp 3
20.22%
Bài Chiến Thần II - Tăng 20% Sức tấn công.
Cấp 3
20.22%
Bài Chiến Thần III - Tăng 20% Sức tấn công.
Cấp 3
20.17%
Bài Chiến Thần IV - Tăng 20% Sức tấn công.
Cấp 3
20.11%
Bài Công Thủ I - Tăng Tấn công và Máu tối đa trong trận chiến lên 12%
Cấp 3
20.22%
Bài Công Thủ II - Tăng Tấn công và Máu tối đa trong trận chiến lên 12%
Cấp 3
20.22%
Bài Công Thủ III - Tăng Tấn công và Máu tối đa trong trận chiến lên 12%
Cấp 3
20.17%
Bài Công Thủ IV - Tăng Tấn công và Máu tối đa trong trận chiến lên 12%
Cấp 3
20.11%

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 27 - 30 KN: - 22
1 0.2%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 27 - 30 KN: - 22
1 0.2%