Đồ | Thẻ Kỵ Sĩ Địa Ngục - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Kỵ Sĩ Địa Ngục.

Thẻ Kỵ Sĩ Địa Ngục

Thẻ Kỵ Sĩ Địa Ngục Thẻ Kỵ Sĩ Địa Ngục
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Kỵ Sĩ Địa Ngục.
Tối đa 49999
Bán 500 Sao

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Kỵ Sĩ Địa Ngục - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Kỵ Sĩ Địa Ngục.1100%
Khe №2
ĐồLượngLượt
Tinh chất Sên Bé Bự - Tăng 600 KN Chiêu cho Tướng.5100%
Khe №3
ĐồLượngLượt
Sách I - Thêm 1000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.10100%