Đồ | Gói Tân Thủ I - Mở để nhận Danh Vọng và các vật phẩm khác.

Gói Tân Thủ I

Gói Tân Thủ I Gói Tân Thủ I
Mở để nhận thưởng đặc biệt.
Tối đa 49999
Bán 1000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Sách I - Thêm 1000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.80???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Gói Danh vọng III - Nhận 2000 Danh vọng.20100%
Khe №3
ĐồLượngLượt
Túi vàng I - Đã nhận 10000 Vàng!100100%
Khe №4
ĐồLượngLượt
Túi dầu I - Đã nhận 10000 Dầu!100100%