Đồ | Rương Mê Cung - Có thể mở ra một số vật phẩm giá trị của Quỷ.

Rương Mê Cung

Rương Mê Cung Rương Mê Cung
Có thể mở ra một số vật phẩm giá trị của Quỷ.
Tối đa 49999
Bán 3000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Túi Bài - Chứa 1 số Bài.213.5%
Túi Bài Hiếm - Chứa 1 số Bài.213.5%
Túi Bài Thần - Chứa 1 số Bài.213.5%
Hộp Bài - Chứa 1 số Bài.113.5%
Hộp Bài Hiếm - Chứa 1 số Bài.113.5%
Hộp Bài Kỳ Bí - Chứa 1 số Bài.113%
Túi Ấn III - Nhận 200 Ấn.26%
Gói Danh vọng III - Nhận 2000 Danh vọng.26%
Vé Quái Thú - Thêm 1 lượt vào hang Quái Thú.1???
Túi Pha Lê Xanh L - Cho 5000 Pha Lê Xanh.26%
Túi Pha Lê Đỏ L - Cho 50 Pha Lê Đỏ.25%