Đồ | Túi Tiến Sĩ I - Nhận Thẻ hoặc Đá hồn tướng Tiến Sĩ Độc.

Túi Tiến Sĩ I

Túi Tiến Sĩ I Túi Tiến Sĩ I
Nhận Thẻ hoặc Đá hồn tướng Tiến Sĩ Độc.
Tối đa 49999
Bán 100 Ấn

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Tiến Sĩ Độc - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Tiến Sĩ Độc.1???
Đá Hồn Tiến Sĩ ĐộcĐá Hồn Tiến Sĩ Độc2???
Đá Hồn Tiến Sĩ ĐộcĐá Hồn Tiến Sĩ Độc5???
Đá Hồn Tiến Sĩ ĐộcĐá Hồn Tiến Sĩ Độc10???
Đá Hồn Tiến Sĩ ĐộcĐá Hồn Tiến Sĩ Độc50???
Đá Hồn Tiến Sĩ ĐộcĐá Hồn Tiến Sĩ Độc100???