Đồ | Bộ Chia Cắt cấp 1 - Bộ bài Chia Cắt.

Bộ Chia Cắt cấp 1

Bộ Chia Cắt cấp 1 Bộ Chia Cắt cấp 1
Bộ bài Chia Cắt.
Tối đa 49999
Bán 8000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Bài Chia Cắt I - Tấn công gây 100%+1500Đ thiệt hại tấn công cơ bản. Có 20% cơ hội gây thiệt hại bằng 6% HP tối đa.
Cấp 1
1???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Bài Chia Cắt II - Tấn công gây 100%+1500Đ thiệt hại tấn công cơ bản. Có 20% cơ hội gây thiệt hại bằng 6% HP tối đa.
Cấp 1
1???
Khe №3
ĐồLượngLượt
Bài Chia Cắt III - Tấn công gây 100%+1500Đ thiệt hại tấn công cơ bản. Có 20% cơ hội gây thiệt hại bằng 6% HP tối đa.
Cấp 1
1???
Khe №4
ĐồLượngLượt
Bài Chia Cắt IV - Tấn công gây 100%+1500Đ thiệt hại tấn công cơ bản. Có 20% cơ hội gây thiệt hại bằng 6% HP tối đa.
Cấp 1
1???