Đồ | Bộ Chia Cắt cấp 2 - Bộ bài Chia Cắt.

Bộ Chia Cắt cấp 2

Bộ Chia Cắt cấp 2 Bộ Chia Cắt cấp 2
Bộ bài Chia Cắt.
Tối đa 49999
Bán 32000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Bài Chia Cắt I - Tấn công gây 100%+1200Đ thiệt hại công thường. Có 20% cơ hội gây thiệt hại bằng 6% HP tối đa.
Cấp 2
1???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Bài Chia Cắt II - Tấn công gây 100%+1200Đ thiệt hại công thường. Có 20% cơ hội gây thiệt hại bằng 6% HP tối đa.
Cấp 2
1???
Khe №3
ĐồLượngLượt
Bài Chia Cắt III - Tấn công gây 100%+1200Đ thiệt hại công thường. Có 20% cơ hội gây thiệt hại bằng 6% HP tối đa.
Cấp 2
1???
Khe №4
ĐồLượngLượt
Bài Chia Cắt IV - Tấn công gây 100%+1200Đ thiệt hại công thường. Có 20% cơ hội gây thiệt hại bằng 6% HP tối đa.
Cấp 2
1???