Đồ | Bộ Chia Cắt cấp 2 - Bộ bài Chia Cắt.

Bộ Chia Cắt cấp 2

Bộ Chia Cắt cấp 2 Bộ Chia Cắt cấp 2
Bộ bài Chia Cắt.
Tối đa 65000
Bán 32000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Bài Chia Cắt I - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 2
1???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Bài Chia Cắt II - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 2
1???
Khe №3
ĐồLượngLượt
Bài Chia Cắt III - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 2
1???
Khe №4
ĐồLượngLượt
Bài Chia Cắt IV - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 2
1???