Đồ | Bộ Chia Cắt cấp 3 - Bộ bài Chia Cắt.

Bộ Chia Cắt cấp 3

Bộ Chia Cắt cấp 3 Bộ Chia Cắt cấp 3
Bộ bài Chia Cắt.
Tối đa 65000
Bán 72000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Bài Chia Cắt I - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 3
1???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Bài Chia Cắt II - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 3
1???
Khe №3
ĐồLượngLượt
Bài Chia Cắt III - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 3
1???
Khe №4
ĐồLượngLượt
Bài Chia Cắt IV - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 3
1???