Đồ | Bộ Chia Cắt cấp 4 - Bộ bài Chia Cắt.

Bộ Chia Cắt cấp 4

Bộ Chia Cắt cấp 4 Bộ Chia Cắt cấp 4
Bộ bài Chia Cắt.
Tối đa 49999
Bán 128000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Bài Chia Cắt I - Tấn công gây 100%+3300Đ thiệt hại tấn công cơ bản. Có 20% cơ hội gây thiệt hại bằng 10% HP tối đa.
Cấp 4
1???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Bài Chia Cắt II - Tấn công gây 100%+3300Đ thiệt hại tấn công cơ bản. Có 20% cơ hội gây thiệt hại bằng 10% HP tối đa.
Cấp 4
1???
Khe №3
ĐồLượngLượt
Bài Chia Cắt III - Tấn công gây 100%+3300Đ thiệt hại tấn công cơ bản. Có 20% cơ hội gây thiệt hại bằng 10% HP tối đa.
Cấp 4
1???
Khe №4
ĐồLượngLượt
Bài Chia Cắt IV - Tấn công gây 100%+3300Đ thiệt hại tấn công cơ bản. Có 20% cơ hội gây thiệt hại bằng 10% HP tối đa.
Cấp 4
1???