Đồ | Bộ Chia Cắt cấp 5 - Bộ bài Chia Cắt.

Bộ Chia Cắt cấp 5

Bộ Chia Cắt cấp 5 Bộ Chia Cắt cấp 5
Bộ bài Chia Cắt.
Tối đa 49999
Bán 200000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Bài Chia Cắt I - Tấn công gây 100%+4200Đ thiệt hại tấn công cơ bản. Có 20% cơ hội gây thiệt hại bằng 12% HP tối đa.
Cấp 5
1???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Bài Chia Cắt II - Tấn công gây 100%+4200Đ thiệt hại tấn công cơ bản. Có 20% cơ hội gây thiệt hại bằng 12% HP tối đa.
Cấp 5
1???
Khe №3
ĐồLượngLượt
Bài Chia Cắt III - Tấn công gây 100%+4200Đ thiệt hại tấn công cơ bản. Có 20% cơ hội gây thiệt hại bằng 12% HP tối đa.
Cấp 5
1???
Khe №4
ĐồLượngLượt
Bài Chia Cắt IV - Tấn công gây 100%+4200Đ thiệt hại tấn công cơ bản. Có 20% cơ hội gây thiệt hại bằng 12% HP tối đa.
Cấp 5
1???