Đồ | Túi Chí Tôn I - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.

Túi Chí Tôn I

Túi Chí Tôn I Túi Chí Tôn I
Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
Tối đa 65000
Bán 20000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
*Quỷ Biển - Đổi Skin của Vệ Nữ Đại Dương. Dùng cường hóa Skin.10???
*Thần Tăng - Đổi Skin của Quỷ Sấm Sét. Dùng cường hóa Skin.10???
Đá Hồn Đội Phá ĐảoĐá Hồn Đội Phá Đảo5???
Đá Hồn Đội Phá ĐảoĐá Hồn Đội Phá Đảo20???
Đá Tinh Sinh Tồn - Tự tăng 16% Máu. Khi bị tấn công có 15% cơ hội xóa bỏ các điều kiện hỗ trợ của 1 kẻ địch ở gần.1???
Đá Tinh Sinh Tồn - Tự tăng 20% Máu. Khi bị tấn công có 15% cơ hội xóa bỏ các điều kiện hỗ trợ của 1 kẻ địch ở gần.1???
Sinh Tồn Lv5 - Kỹ năng Sinh Tồn Lv5.1???
Đá Tinh Chia Cắt - Tấn công gây 100%+2400Đ thiệt hại tấn công cơ bản. Có 20% cơ hội gây thiệt hại bằng 8% HP tối đa.1???
Đá Tinh Chia Cắt - Tấn công gây 100%+3300Đ thiệt hại tấn công cơ bản. Có 20% cơ hội gây thiệt hại bằng 10% HP tối đa.1???
Chia Cắt Lv5 - Kỹ năng Chia Cắt Lv5.1???

Nhận

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Mua đồ (Đổi)Mua đồ (Đổi)
Lượt - Làm mới Mua Sắm - 0%
1 54000Thưởng: Vinh Dự, Đá Cường Hóa Đá Tinh I, Đá Cường Hóa Đá Tinh II, Đá Cường Hóa Đá Tinh III.