Đồ | Unknown - Unknown

Unknown

Unknown Unknown
Unknown
Unknow 9999
Bán 8000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Unknown - Hồi máu của 350% công thường khi bị tấn công và miễn dịch thiệt hại trong 1 giây. (Nghỉ 7,5 giây)
Cấp 1
1???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Unknown - Hồi máu của 350% công thường khi bị tấn công và miễn dịch thiệt hại trong 1 giây. (Nghỉ 7,5 giây)
Cấp 1
1???
Khe №3
ĐồLượngLượt
Unknown - Hồi máu của 350% công thường khi bị tấn công và miễn dịch thiệt hại trong 1 giây. (Nghỉ 7,5 giây)
Cấp 1
1???
Khe №4
ĐồLượngLượt
Unknown - Hồi máu của 350% công thường khi bị tấn công và miễn dịch thiệt hại trong 1 giây. (Nghỉ 7,5 giây)
Cấp 1
1???