Đồ | Bộ Tia Sống cấp 5 - Bộ bài Tia Sống.

Bộ Tia Sống cấp 5

Bộ Tia Sống cấp 5 Bộ Tia Sống cấp 5
Bộ bài Tia Sống.
Tối đa 49999
Bán 200000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Bài Tia Sống I - Hồi máu của 1000% công thường khi bị tấn công và miễn dịch thiệt hại trong 2 giây. (Nghỉ 7,5 giây)
Cấp 5
1???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Bài Tia Sống II - Hồi máu của 1000% công thường khi bị tấn công và miễn dịch thiệt hại trong 2 giây. (Nghỉ 7,5 giây)
Cấp 5
1???
Khe №3
ĐồLượngLượt
Bài Tia Sống III - Hồi máu của 1000% công thường khi bị tấn công và miễn dịch thiệt hại trong 2 giây. (Nghỉ 7,5 giây)
Cấp 5
1???
Khe №4
ĐồLượngLượt
Bài Tia Sống IV - Hồi máu của 1000% công thường khi bị tấn công và miễn dịch thiệt hại trong 2 giây. (Nghỉ 7,5 giây)
Cấp 5
1???