Đồ | Bộ Tia Sống cấp 5 - Bộ bài Tia Sống.

Bộ Tia Sống cấp 5

Bộ Tia Sống cấp 5 Bộ Tia Sống cấp 5
Bộ bài Tia Sống.
Tối đa 49999
Bán 200000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Bài Tia Sống I - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 5
1???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Bài Tia Sống II - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 5
1???
Khe №3
ĐồLượngLượt
Bài Tia Sống III - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 5
1???
Khe №4
ĐồLượngLượt
Bài Tia Sống IV - Phân giải thành Tinh Nguyên (dùng để tăng Lv Chuyên Tu) khi Khảm đạt Lv 100 và đã đột phá.
Cấp 5
1???