Đồ | Túi Chí Tôn IV - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.

Túi Chí Tôn IV

Túi Chí Tôn IV Túi Chí Tôn IV
Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
Tối đa 49999
Bán 20000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
*Biệt Đội Noel - Đổi skin của Biệt Đội Phá Đảo. Dùng cường hóa Skin.10???
*Song Diện - Đổi skin của Ác Ma Mặt Hề. Dùng cường hóa Skin.10???
Đá Hồn Băng PhụngĐá Hồn Băng Phụng5???
Đá Hồn Băng PhụngĐá Hồn Băng Phụng20???
Đá Tinh Nộ Thú - Khi công gây 280% thiệt hại công thường và 280% thiệt hại công thường lên 1 địch Tiên Tri gần.1???
Đá Tinh Nộ Thú - Khi công gây 320% thiệt hại công thường và 320% thiệt hại công thường lên 1 địch Tiên Tri gần.1???
Nộ Thú Lv5 - Kỹ năng Nộ Thú Lv5.1???
Đá Tinh Hồn Tiên - Khi công gây 280% thiệt hại công thường và 280% thiệt hại công thường lên 1 địch Sứ Giả gần.1???
Đá Tinh Hồn Tiên - Khi công gây 320% thiệt hại công thường và 320% thiệt hại công thường lên 1 địch Sứ Giả gần.1???
Hồn Tiên Lv5 - Kỹ năng Hồn Tiên Lv5.1???
Đá Tinh Lực Thánh - Khi công gây 280% thiệt hại công thường và 280% thiệt hại công thường lên 1 địch Chiến Thú gần.1???
Đá Tinh Lực Thánh - Khi công gây 320% thiệt hại công thường và 320% thiệt hại công thường lên 1 địch Chiến Thú gần.1???
Lực Thánh Lv5 - Kỹ năng Lực Thánh Lv5.1???