Đồ | Hòm Chiến VI - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.

Hòm Chiến VI

Hòm Chiến VI Hòm Chiến VI
Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
Số lượng lớn nhất 49999
Bán 20000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Rương KN Vũ Khí - Nhận kỹ năng vũ khí cấp 4 hoặc cấp 510???
Hòm Kỹ Năng cấp 5 - Nhận một kỹ năng cấp 5 bất kỳ!10???
Tộc Rồng - Nhà Chính - Đổi Nhà Chính Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc.25???
Tộc Rồng - Tháp Cung Tên - Đổi Tháp Cung Tên Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc.25???
Tộc Rồng - Tháp Phép - Đổi Tháp Phép Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc.25???
Tộc Rồng - Tháp Pháo - Đổi Tháp Pháo Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc.25???
Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.5???
Đá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính.200???
Đá Siêu Hóa - Dùng tăng cấp Siêu Hóa (từ Lv 1-20).80???