Đồ | Hòm Chiến VI - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.

Hòm Chiến VI

Hòm Chiến VI Hòm Chiến VI
Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
Tối đa 49999
Bán 20000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Rương Hồn Khí - Nhận Hồn Khí cấp 4 hoặc cấp 510???
Hòm Kỹ Năng cấp 5 - Nhận một kỹ năng cấp 5 bất kỳ!10???
Tộc Rồng - Nhà Chính - Đổi Nhà Chính Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc.25???
Tộc Rồng - Tháp Cung Tên - Đổi Tháp Cung Tên Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc.25???
Tộc Rồng - Tháp Phép - Đổi Tháp Phép Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc.25???
Tộc Rồng - Tháp Pháo - Đổi Tháp Pháo Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc.25???
Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.5???
Đá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính.200???
Đá Siêu Hóa - Dùng tăng cấp Siêu Hóa (từ Lv 1-20).80???