Đồ | Hòm Đá Tinh Chí Tôn II - Nhận 1 Đá Tinh bất kỳ Lv7 hoặc Lv8.

Hòm Đá Tinh Chí Tôn II

Hòm Đá Tinh Chí Tôn II Hòm Đá Tinh Chí Tôn II
Nhận 1 Đá Tinh bất kỳ Lv7 hoặc Lv8.
Tối đa 49999
Bán 338000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Đá Tinh Sinh Tồn - Tự tăng 52% Máu. Khi bị tấn công có 35% cơ hội xóa bỏ các điều kiện hỗ trợ của 2 kẻ địch ở gần.1???
Đá Tinh Chia Cắt - Tấn công gây 100%+7200Đ thiệt hại tấn công cơ bản. Có 20% cơ hội gây thiệt hại bằng 18% HP tối đa.1???
Đá Tinh Thánh Quang - Tăng 48% máu tối đa và giảm 36% thiệt hại phải nhận.1???
Đá Tinh Ngã Quỷ - Tăng 110% sức tấn công nhưng cũng tăng 20% thiệt hại phải nhận.1???
Đá Tinh Thần Phạt - Tầm ảnh hưởng +1, tăng 50% lực tấn công và giảm 35% thiệt hại phải nhận.1???
Đá Tinh Tiếp Sức - Khi trận đấu bắt đầu có 100% năng lượng, tăng 50% tấn công trong 10 giây.1???
Đá Tinh Ma Lực - Khi chiến đấu mỗi giây nhận 22Đ Năng lượng.1???
Đá Tinh Tia Sống - Hồi máu của 1450% công thường khi bị tấn công và miễn dịch thiệt hại trong 2,5 giây. (Nghỉ 7,5 giây)1???
Đá Tinh Linh Hoạt - Khi bị tấn công nhận 45 năng lượng (ngay cả khi Né). Nghỉ 2 giây. Tăng 16% Né khi chiến đấu.1???
Đá Tinh Ma Giáp - Tăng 50% lực tấn công và thiệt hại phản đòn phải nhận tối đa 12000.1???
Đá Tinh Sinh Tồn - Tự tăng 80% Máu. Khi bị tấn công có 50% cơ hội xóa bỏ các điều kiện hỗ trợ của 3 kẻ địch ở gần.1???
Đá Tinh Chia Cắt - Tấn công gây 100%+9000Đ thiệt hại tấn công cơ bản. Có 20% cơ hội gây thiệt hại bằng 21% HP tối đa.1???
Đá Tinh Thánh Quang - Tăng 65% máu tối đa và giảm 50% thiệt hại phải nhận.1???
Đá Tinh Ngã Quỷ - Tăng 150% sức tấn công nhưng cũng tăng 20% thiệt hại phải nhận.1???
Đá Tinh Thần Phạt - Tầm ảnh hưởng +1, tăng 65% lực tấn công và giảm 40% thiệt hại phải nhận.1???
Đá Tinh Tiếp Sức - Khi trận đấu bắt đầu có 100% năng lượng, tăng 70% tấn công trong 10 giây.1???
Đá Tinh Ma Lực - Khi chiến đấu mỗi giây nhận 33Đ Năng lượng.1???
Đá Tinh Tia Sống - Hồi máu của 1700% công thường khi bị tấn công và miễn dịch thiệt hại trong 3 giây. (Nghỉ 7,5 giây)1???
Đá Tinh Linh Hoạt - Khi bị tấn công nhận 60 năng lượng (ngay cả khi Né). Nghỉ 2 giây. Tăng 20% Né khi chiến đấu.1???
Đá Tinh Nộ Thú - Khi công gây 680% thiệt hại công thường và 680% thiệt hại công thường lên 1 địch Tiên Tri gần.1???
Đá Tinh Hồn Tiên - Khi công gây 680% thiệt hại công thường và 680% thiệt hại công thường lên 1 địch Sứ Giả gần.1???
Đá Tinh Lực Thánh - Khi công gây 680% thiệt hại công thường và 680% thiệt hại công thường lên 1 địch Chiến Thú gần.1???
Đá Tinh Ma Giáp - Tăng 75% lực tấn công và thiệt hại phản đòn phải nhận tối đa 9000.1???

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Unknown - Nhận bằng Điểm Google Play. Dùng nhận được một số vật phẩm.Unknown - Nhận bằng Điểm Google Play. Dùng nhận được một số vật phẩm. 10