Đồ | Đá Tinh Thánh Địa - Nhận 1 Đá Tinh bất kỳ Lv1.

Đá Tinh Thánh Địa

Đá Tinh Thánh Địa Đá Tinh Thánh Địa
Nhận 1 Đá Tinh bất kỳ Lv1.
Tối đa 49999
Bán 8000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Đá Tinh Hồi Sinh - Hồi sinh với 10% máu được phục hồi.1???
Đá Tinh Tiếp Sức - Có 20% năng lượng khi bắt đầu trận đấu.1???
Đá Tinh Nổi Điên - Tăng tốc độ tấn công thêm 10%.1???
Đá Tinh Chiến Thần - Tăng 10% Sức tấn công.1???

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Rương Đồng
1 - 6
1 4%
Rương Đồng
4 - 9
1 5.5%
Rương Đồng
7 - 12
1 7%
Rương Đồng
10 - 15
1 8.5%
Rương Đồng
13 - 18
1 10%
Rương Đồng
16 - 21
1 11.5%
Rương Đồng
19 - 24
1 13%
Rương Đồng
22 - 27
1 14.5%
Rương Đồng
25 - 30
1 16%
Rương Bạc
1 - 6
1 - 2 4%
Rương Bạc
4 - 9
1 - 2 5.5%
Rương Bạc
7 - 12
1 - 2 7%
Rương Bạc
10 - 15
1 - 2 8.5%
Rương Bạc
13 - 18
1 - 2 10%
Rương Bạc
16 - 21
1 - 2 11.5%
Rương Bạc
19 - 24
1 - 2 13%
Rương Bạc
22 - 27
1 - 2 14.5%
Rương Bạc
25 - 30
1 - 2 16%