Đồ | Đá Tinh Thánh Địa Hiếm - Nhận 1 Đá Tinh bất kỳ Lv2.

Đá Tinh Thánh Địa Hiếm

Đá Tinh Thánh Địa Hiếm Đá Tinh Thánh Địa Hiếm
Nhận 1 Đá Tinh bất kỳ Lv2.
Tối đa 49999
Bán 32000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Đá Tinh Hồi Sinh - Hồi sinh với 15% máu được phục hồi.1???
Đá Tinh Tiếp Sức - Có 40% năng lượng khi bắt đầu trận đấu.1???
Đá Tinh Nổi Điên - Tăng tốc độ tấn công thêm 15%.1???
Đá Tinh Chiến Thần - Tăng 15% Sức tấn công.1???

Nhận

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Rương Vàng
4 - 9
1 4%
Rương Vàng
7 - 12
1 5.5%
Rương Vàng
10 - 15
1 7%
Rương Vàng
13 - 18
1 8.5%
Rương Vàng
16 - 21
1 10%
Rương Vàng
19 - 24
1 11.5%
Rương Vàng
22 - 27
1 13%
Rương Vàng
25 - 30
1 14.5%