Đồ | Kỹ Năng Vũ Khí Lv5 I - Nhận 1 Kỹ Năng Vũ Khí Lv5.

Kỹ Năng Vũ Khí Lv5 I

Kỹ Năng Vũ Khí Lv5 I Kỹ Năng Vũ Khí Lv5 I
Nhận 1 Kỹ Năng Vũ Khí Lv5.
Tối đa 49999
Bán 20000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Lá Chắn Xanh Lv5 - Kỹ năng Vũ khí Lá Chắn Xanh Lv5.1???
Xung Phong Lv5 - Kỹ năng Vũ khí Xung Phong Lv5.1???
Tử Mạch Lv5 - Kỹ năng Vũ khí Tử Mạch Lv5.1???
Đoạt Mệnh Lv5 - Kỹ năng Vũ khí Đoạt Mệnh Lv5.1???
Lôi Kích Lv5 - Kỹ năng Vũ khí Lôi Kích Lv5.1???
Lời Nguyền Lv5 - Kỹ năng Vũ khí Lời Nguyền Lv5.1???
Sự Im Lặng Lv5 - Kỹ năng Vũ khí Im Lặng Lv5.1???
Dịch Năng Lv5 - Kỹ năng Vũ khí Dịch Năng Lv5.1???
Nộ Chiến Lv5 - Kỹ năng Vũ khí Nộ Chiến Lv5.1???
Từ Trường Lv5 - Kỹ năng Vũ khí Từ Trường Lv5.1???
Đốt Đĩa Lv5 - Kỹ năng Vũ khí Đốt Đĩa Lv5.1???
Kiếm Sĩ Lv5 - Kỹ năng Vũ khí Kiếm Sĩ Lv5.1???
Kỵ Sĩ Thần Lv5 - Kỹ năng Vũ khí Kỵ Sĩ Thần Lv5.1???
Pháp Sư Lv5 - Kỹ năng Vũ khí Pháp Sư Lv5.1???
Thần Hộ Lv5 - Kỹ năng Vũ khí Thần Hộ Lv5.1???