Đồ | Hộp Hồn Khí Lv5 I - Nhận 1 Hồn Khí Lv5.

Hộp Hồn Khí Lv5 I

Hộp Hồn Khí Lv5 I Hộp Hồn Khí Lv5 I
Nhận 1 Hồn Khí Lv5.
Tối đa 49999
Bán 20000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Lá Chắn Xanh Lv5 - Hồn Khí Lá Chắn Xanh Lv5.1???
Xung Phong Lv5 - Hồn Khí Xung Phong Lv5.1???
Tử Mạch Lv5 - Hồn Khí Tử Mạch Lv5.1???
Đoạt Mệnh Lv5 - Hồn Khí Đoạt Mệnh Lv5.1???
Lôi Kích Lv5 - Hồn Khí Lôi Kích Lv5.1???
Lời Nguyền Lv5 - Hồn Khí Lời Nguyền Lv5.1???
Sự Im Lặng Lv5 - Hồn Khí Im Lặng Lv5.1???
Dịch Năng Lv5 - Hồn Khí Dịch Năng Lv5.1???
Nộ Chiến Lv5 - Hồn Khí Nộ Chiến Lv5.1???
Từ Trường Lv5 - Hồn Khí Từ Trường Lv5.1???
Đốt Đĩa Lv5 - Hồn Khí Đốt Đĩa Lv5.1???
Kiếm Sĩ Lv5 - Hồn Khí Kiếm Sĩ Lv5.1???
Kỵ Sĩ Thần Lv5 - Hồn Khí Kỵ Sĩ Thần Lv5.1???
Pháp Sư Lv5 - Hồn Khí Pháp Sư Lv5.1???
Thần Hộ Lv5 - Hồn Khí Thần Hộ Lv5.1???