Đồ | Hòm Ấn Hộ Thú - Nhận vật phẩm ngẫu nhiên.

Hòm Ấn Hộ Thú

Hòm Ấn Hộ Thú Hòm Ấn Hộ Thú
Nhận vật phẩm ngẫu nhiên.
Tối đa 49999
Bán 5000 Sao

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Sách KN Đặc Biệt I - Cho Tướng 100.000 KN.6???
Gói Danh vọng III - Nhận 2000 Danh vọng.10???
Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh.2???
Bùa Kỹ Năng cấp 6 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 5 lên 61???