Đồ | Túi Bão Táp II - Nhận ngẫu nhiên Đá Hồn Rồng Bão Táp.

Túi Bão Táp II

Túi Bão Táp II Túi Bão Táp II
Nhận ngẫu nhiên Đá Hồn Rồng Bão Táp.
Tối đa 49999
Bán 100 Ấn

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Đá Hồn Rồng Bão TápĐá Hồn Rồng Bão Táp10???
Đá Hồn Rồng Bão TápĐá Hồn Rồng Bão Táp15???
Đá Hồn Rồng Bão TápĐá Hồn Rồng Bão Táp20???
Đá Hồn Rồng Bão TápĐá Hồn Rồng Bão Táp50???
Đá Hồn Rồng Bão TápĐá Hồn Rồng Bão Táp80???
Đá Hồn Rồng Bão TápĐá Hồn Rồng Bão Táp100???