Đồ | Hòm Đá Siêu Hóa I - Nhận %d Đá Siêu Hóa

Hòm Đá Siêu Hóa I

Hòm Đá Siêu Hóa I Hòm Đá Siêu Hóa I
Nhận 1000 Đá Siêu Hóa
Tối đa 49999
Bán 160000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Đá Siêu Hóa - Dùng tăng cấp Siêu Hóa (từ Lv 1-20).1000???