Đồ | Hòm Pha Lê Siêu Hóa I - Nhận %d Pha Lê Siêu Hóa

Hòm Pha Lê Siêu Hóa I

Hòm Pha Lê Siêu Hóa I Hòm Pha Lê Siêu Hóa I
Nhận 1000 Pha Lê Siêu Hóa
Tối đa 65000
Bán 640000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Pha Lê Siêu Hóa - Dùng tăng cấp Siêu Hóa.1000???