Đồ | Unknown - Unknown

Hòm Đá Lĩnh Hội I

Hòm Đá Lĩnh Hội I Hòm Đá Lĩnh Hội I
Nhận 1000 Đá Lĩnh Hội
Số lượng lớn nhất 49999
Bán 160000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Đá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính.1000???