Đồ | Hòm Đá Lĩnh Hội I - Nhận %d Đá Lĩnh Hội

Hòm Đá Lĩnh Hội I

Hòm Đá Lĩnh Hội I Hòm Đá Lĩnh Hội I
Nhận 1000 Đá Lĩnh Hội
Tối đa 65000
Bán 160000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Đá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính.1000???