Đồ | Hòm Biển I - Mở để nhận thưởng nhỏ.

Hòm Biển I

Hòm Biển I Hòm Biển I
Mở để nhận thưởng nhỏ.
Tối đa 49999
Bán 10000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Sách KN Đặc Biệt II - Cho Tướng 500.000 KN.3???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Đá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính.20???
Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.1???