Đồ | Hòm Biển Hiếm I - Mở để nhận thưởng lớn.

Hòm Biển Hiếm I

Hòm Biển Hiếm I Hòm Biển Hiếm I
Mở để nhận thưởng lớn.
Tối đa 49999
Bán 20000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Sách KN Đặc Biệt II - Cho Tướng 500.000 KN.4???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Đá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính.25???
Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.1???