Đồ | Hòm Biển Thần I - Mở để nhận thưởng đặc biệt.

Hòm Biển Thần I

Hòm Biển Thần I Hòm Biển Thần I
Mở để nhận thưởng đặc biệt.
Tối đa 49999
Bán 50000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Sách KN Đặc Biệt II - Cho Tướng 500.000 KN.5???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Đá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính.30???
Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.1???