Đồ | Hòm Biển Siêu I - Mở để nhận rất nhiều phần thưởng.

Hòm Biển Siêu I

Hòm Biển Siêu I Hòm Biển Siêu I
Mở để nhận rất nhiều phần thưởng.
Tối đa 49999
Bán 100000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Sách KN Đặc Biệt II - Cho Tướng 500.000 KN.6???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Đá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính.40???
Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.1???