Đồ | Hòm Vực Sâu Thần I - Mở để nhận thưởng đặc biệt.

Hòm Vực Sâu Thần I

Hòm Vực Sâu Thần I Hòm Vực Sâu Thần I
Mở để nhận thưởng đặc biệt.
Tối đa 49999
Bán 50000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Hộp Pha Lê Đỏ S - Cho 200 Pha Lê Đỏ.7???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Đá Siêu Hóa - Dùng tăng cấp Siêu Hóa (từ Lv 1-20).12???
Pha Lê Siêu Hóa - Dùng tăng cấp Siêu Hóa (từ Lv 21-30).12???
Bùa Kỹ Năng cấp 10 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 9 lên 10.1???