Đồ | Unknown - Nhận bằng Điểm Google Play. Dùng nhận được một số vật phẩm.

Unknown

Unknown Unknown
Nhận bằng Điểm Google Play. Dùng nhận được một số vật phẩm.
Tối đa 49999
Bán 10000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Thẻ Tướng Chí Tôn I - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên.1???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Búa Yêu Tinh V - Giảm 1 ngày thời gian xây dựng.30???
Khe №3
ĐồLượngLượt
Túi Kinh nghiệm III - Nhận rất nhiều Kinh Nghiệm.250???
Khe №4
ĐồLượngLượt
Tinh Chất Đặc Biệt I - Cho 15.000 KN chiêu khi dùng.200???