Đồ | Unknown - Nhận bằng Điểm Google Play. Dùng nhận được một số vật phẩm.

Unknown

Unknown Unknown
Nhận bằng Điểm Google Play. Dùng nhận được một số vật phẩm.
Tối đa 49999
Bán 12000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Thẻ Tướng Chí Tôn II - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên.2???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Sách KN Đặc Biệt III - Cho Tướng 2.000.000 KN.350???
Khe №3
ĐồLượngLượt
Gói Danh vọng III - Nhận 2000 Danh vọng.1000???
Khe №4
ĐồLượngLượt
Hòm Đá Tinh Chí Tôn II - Nhận 1 Đá Tinh bất kỳ Lv7 hoặc Lv8.10???