Đồ | Unknown - Unknown

Unknown

Unknown Unknown
Unknown
Số lượng lớn nhất 49999
Bán 12000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Thẻ Tướng Chí Tôn II - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên.2???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Sách KN Đặc Biệt III - Cho Tướng 2.000.000 KN.350???
Khe №3
ĐồLượngLượt
Gói Danh vọng III - Nhận 2000 Danh vọng.1000???
Khe №4
ĐồLượngLượt
Hòm Đá Tinh Chí Tôn II - Nhận 1 Đá Tinh bất kỳ Lv7 hoặc Lv8.10???