Đồ | Unknown - Unknown

Unknown

Unknown Unknown
Unknown
Số lượng lớn nhất 49999
Bán 100000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Hộp Pha Lê Đỏ S - Cho 200 Pha Lê Đỏ.12???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Đá Siêu Hóa - Dùng tăng cấp Siêu Hóa (từ Lv 1-20).24???
Pha Lê Siêu Hóa - Dùng tăng cấp Siêu Hóa (từ Lv 21-30).24???
Unknown - Unknown2???
Unknown - Unknown20???
Unknown - Unknown23???