Đồ | Unknown - Mở để nhận thưởng lớn.

Unknown

Unknown Unknown
Mở để nhận thưởng lớn.
Số lượng lớn nhất 49999
Bán 20000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Hộp Pha Lê Đỏ S - Cho 200 Pha Lê Đỏ.12???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Đá Siêu Hóa - Dùng tăng cấp Siêu Hóa (từ Lv 1-20).19???
Pha Lê Siêu Hóa - Dùng tăng cấp Siêu Hóa (từ Lv 21-30).19???
Unknown - Unknown3???
Unknown - Unknown26???
Unknown - Unknown30???