Đồ | Unknown - Unknown

Unknown

Unknown Unknown
Unknown
Số lượng lớn nhất 49999
Bán 100000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Sách KN Đặc Biệt II - Cho Tướng 500.000 KN.6???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Đá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính.60???
Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.1???
Đá Hồn UnknownĐá Hồn Unknown1???

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Công Thành Nhóm
Unknown
1 10%