Đồ | Hộp Skin Nhà I - Nhận mảnh Skin Nhà ngẫu nhiên.

Hộp Skin Nhà I

Hộp Skin Nhà I Hộp Skin Nhà I
Nhận mảnh Skin Nhà ngẫu nhiên.
Tối đa 65000
Bán 20000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Tộc Rồng - Nhà Chính - Đổi Nhà Chính Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc.5???
Tộc Rồng - Tháp Canh - Đổi Tháp Canh Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc.5???
Tộc Rồng - Tháp Cung Tên - Đổi Tháp Cung Tên Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc.5???
Tộc Rồng - Tháp Phép - Đổi Tháp Phép Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc.5???
Tộc Rồng - Tháp Pháo - Đổi Tháp Pháo Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc.5???
Tộc Rồng - Đài Tướng - Đổi Đài Tướng Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc.5???
Tộc Rồng - Doanh Trại - Đổi Doanh Trại Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc.5???
Tộc Rồng - Nhà Phép - Đổi Nhà Phép Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc.5???
Tộc Rồng - Tường - Đổi Tường Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc.5???
Tộc Rồng - Nhà Tướng - Đổi Nhà Tướng Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc.5???
Tộc Rồng - Mỏ Vàng - Đổi Mỏ Vàng Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc.5???
Tộc Rồng - Mỏ Dầu - Đổi Mỏ Dầu Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc.5???
Tộc Rồng - Kho Vàng - Đổi Kho Vàng Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc.5???
Tộc Rồng - Kho Dầu - Đổi Kho Dầu Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc.5???
Tộc Rồng - Nhà Kho - Đổi Nhà Kho Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc.5???
Tộc Rồng - Sở Thú - Đổi Sở Thú Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc.5???
Tộc Rồng - Nhà Huấn Luyện - Đổi Nhà Huấn Luyện. Dùng cường hóa Kiến Trúc.5???
Tộc Rồng - Sàn Đấu - Đổi Sàn đấu. Dùng cường hóa kiến trúc5???
Tộc Rồng - Nhà Liên Minh - Đổi Nhà Liên minh. Dùng cường hóa kiến trúc5???
Tộc Rồng - Kho Vũ Khí - Đổi Kho vũ khí. Dùng cường hóa kiến trúc5???
Tộc Rồng - Đài Hộ Vệ - Đổi Đài Hộ Vệ. Dùng cường hóa kiến trúc5???