Đồ | Gói Quà Lễ Noel - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.

Gói Quà Lễ Noel

Gói Quà Lễ Noel Gói Quà Lễ Noel
Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
Tối đa 49999
Bán 2000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Nắm Ngọc - Nhận 2 Ngọc1???
Lọ Ngọc - Nhận 50 Ngọc1???
Tinh chất Sên Bé Bự - Tăng 600 KN Chiêu cho Tướng.1???
Tinh Chất Đặc Biệt I - Cho 15.000 KN chiêu khi dùng.1???
Gói Ấn I - Nhận 10 Ấn.1???
Gói Ấn III - Nhận 200 Ấn.1???
Gói Danh Vọng I - Nhận 100 Danh vọng.1???
Gói Danh Vọng III - Nhận 2000 Danh vọng.1???
Sách II - Thêm 5000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.1???
Sách KN Đặc Biệt I - Cho Tướng 100.000 KN.1???