Đồ | Thẻ Tướng (Sự kiện) - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên.

Thẻ Tướng (Sự kiện)

Thẻ Tướng (Sự kiện) Thẻ Tướng (Sự kiện)
Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên.
Tối đa 49999
Bán 200 Ấn

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Thợ Săn Bão Lửa - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Thợ Săn Bão Lửa.1???
Sứ Giả Tự Do - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Sứ Giả Tự Do.1???
Quỷ Gương - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Quỷ Gương.1???
Cáo Hàn Băng - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Cáo Hàn Băng.1???
Tinh Vũ Thánh Nữ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Tinh Vũ Thánh Nữ.1???