Đồ | Hòm Vương Tộc I - Mở để nhận thưởng nhỏ.

Hòm Vương Tộc I

Hòm Vương Tộc I Hòm Vương Tộc I
Mở để nhận thưởng nhỏ.
Tối đa 49999
Bán 10000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Lọ Ngọc - Nhận 50 Ngọc9???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Vận Thạch V - Dùng nâng cấp Vận mệnh.1???
Khe №3
ĐồLượngLượt
Bùa Kỹ Năng cấp 10 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 9 lên 10.2???
Khe №4
ĐồLượngLượt
Bùa Cường Hóa III - Dùng nâng một Đá Tinh Lv9 lên Lv10.1???
Khe №5
ĐồLượngLượt
Gói Đá Tinh Lv8 - Nhận 1 Đá Tính bất kỳ Lv8.1???