Đồ | Hòm Vinh Dự Hiếm IV - Mở để nhận thưởng lớn.

Hòm Vinh Dự Hiếm IV

Hòm Vinh Dự Hiếm IV Hòm Vinh Dự Hiếm IV
Mở để nhận thưởng lớn.
Tối đa 49999
Bán 20000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Đá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính.90???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Đá Siêu Hóa - Dùng tăng cấp Siêu Hóa (từ Lv 1-20).36???
Khe №3
ĐồLượngLượt
Pha Lê Siêu Hóa - Dùng tăng cấp Siêu Hóa (từ Lv 21-30).36???
Vận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh.2???
Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.3???
Bùa Cường Hóa II - Dùng nâng một Đá Tinh Lv8 lên Lv9.2???