Đồ | Hòm Pha Lê Siêu Thú I - Nhận Pha lê Siêu Thú ngẫu nhiên

Hòm Pha Lê Siêu Thú I

Hòm Pha Lê Siêu Thú I Hòm Pha Lê Siêu Thú I
Nhận Pha lê Siêu Thú ngẫu nhiên
Tối đa 65000
Bán 20000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Pha Lê Sói Đêm - Dùng Tiến Hóa Thú để nhận Siêu Thú và tăng 50% tỷ lệ "Đột Biến".100???
Pha Lê Chim ưng - Dùng Tiến Hóa Thú để nhận Siêu Thú và tăng 50% tỷ lệ "Đột Biến".100???
Pha Lê Phi Sư - Dùng Tiến Hóa Thú để nhận Siêu Thú và tăng 50% tỷ lệ "Đột Biến".100???
Pha Lê Cá Sấu - Dùng Tiến Hóa Thú để nhận Siêu Thú và tăng 50% tỷ lệ "Đột Biến".100???
Pha Lê Rồng Băng - Dùng Tiến Hóa Thú để nhận Siêu Thú và tăng 50% tỷ lệ "Đột Biến".100???
Pha Lê Ma Ngưu - Dùng Tiến Hóa Thú để nhận Siêu Thú và tăng 50% tỷ lệ "Đột Biến".100???
Pha Lê Thần Hầu - Dùng Tiến Hóa Thú để nhận Siêu Thú và tăng 50% tỷ lệ "Đột Biến".100???
Pha Lê Hồ Ly - Dùng Tiến Hóa Thú để nhận Siêu Thú và tăng 50% tỷ lệ "Đột Biến".100???