Đồ | Túi Bạo Năng I - Nhận ngẫu nhiên Đá Hồn Rồng Bạo Băng.

Túi Bạo Năng I

Túi Bạo Năng I Túi Bạo Năng I
Nhận ngẫu nhiên Đá Hồn Rồng Bạo Băng.
Tối đa 49999
Bán 100 Ấn

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Đá Hồn Rồng Bạo NăngĐá Hồn Rồng Bạo Năng1???
Đá Hồn Rồng Bạo NăngĐá Hồn Rồng Bạo Năng2???
Đá Hồn Rồng Bạo NăngĐá Hồn Rồng Bạo Năng5???
Đá Hồn Rồng Bạo NăngĐá Hồn Rồng Bạo Năng10???
Đá Hồn Rồng Bạo NăngĐá Hồn Rồng Bạo Năng20???
Đá Hồn Rồng Bạo NăngĐá Hồn Rồng Bạo Năng30???