Đồ | Túi Bạo Năng II - Nhận ngẫu nhiên Đá Hồn Rồng Bạo Băng.

Túi Bạo Năng II

Túi Bạo Năng II Túi Bạo Năng II
Nhận ngẫu nhiên Đá Hồn Rồng Bạo Năng.
Tối đa 65000
Bán 100 Ấn

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Đá Hồn Rồng Bạo NăngĐá Hồn Rồng Bạo Năng10???
Đá Hồn Rồng Bạo NăngĐá Hồn Rồng Bạo Năng15???
Đá Hồn Rồng Bạo NăngĐá Hồn Rồng Bạo Năng20???
Đá Hồn Rồng Bạo NăngĐá Hồn Rồng Bạo Năng50???
Đá Hồn Rồng Bạo NăngĐá Hồn Rồng Bạo Năng80???
Đá Hồn Rồng Bạo NăngĐá Hồn Rồng Bạo Năng100???