Đồ | Rương Bùa Kỹ Năng - Mở để nhận rất nhiều phần thưởng.

Rương Bùa Kỹ Năng

Rương Bùa Kỹ Năng Rương Bùa Kỹ Năng
Mở để nhận rất nhiều phần thưởng.
Tối đa 65000
Bán 100 Ấn

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Bùa Kỹ Năng cấp 6 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 5 lên 610???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Bùa Kỹ Năng cấp 7 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 6 lên 710???
Khe №3
ĐồLượngLượt
Bùa Kỹ Năng cấp 8 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 7 lên 810???
Khe №4
ĐồLượngLượt
Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9.10???
Khe №5
ĐồLượngLượt
Bùa Kỹ Năng cấp 10 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 9 lên 10.10???