Đồ | Hộp Chọn Siêu Hóa I - Sử dụng để chọn quà từ Danh sách thưởng.

Hộp Chọn Siêu Hóa I

Hộp Chọn Siêu Hóa I Hộp Chọn Siêu Hóa I
Sử dụng để chọn quà từ Danh sách thưởng.
Tối đa 65000
Bán 100 Ấn

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Đá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính.500???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Đá Siêu Hóa - Dùng tăng cấp Siêu Hóa.250???
Khe №3
ĐồLượngLượt
Pha Lê Siêu Hóa - Dùng tăng cấp Siêu Hóa.100???
Khe №4
ĐồLượngLượt
Ngọc Siêu Hóa - Dùng tăng cấp Siêu Hóa.6???
Khe №5
ĐồLượngLượt
Gói Danh Vọng III - Nhận 2000 Danh vọng.200???
Khe №6
ĐồLượngLượt
Hộp Pha Lê Đỏ L - Cho 1000 Pha Lê Đỏ.200???
Khe №7
ĐồLượngLượt
Sách KN Đặc Biệt III - Cho Tướng 2.000.000 KN.80???