Đồ | Túi bài ngẫu nhiên cấp 3 - Nhận 1 thẻ bài bất kỳ.

Túi bài ngẫu nhiên cấp 3

Túi bài ngẫu nhiên cấp 3 Túi bài ngẫu nhiên cấp 3
Nhận 1 thẻ bài bất kỳ.
Tối đa 49999
Bán 5000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Bài Hồi Sinh I - Hồi sinh với 20% máu được phục hồi.
Cấp 3
10.07%
Bài Hồi Sinh II - Hồi sinh với 20% máu được phục hồi.
Cấp 3
10.07%
Bài Hồi Sinh III - Hồi sinh với 20% máu được phục hồi.
Cấp 3
10.07%
Bài Hồi Sinh IV - Hồi sinh với 20% máu được phục hồi.
Cấp 3
10.07%
Bài Đấm Mạnh I - Có 10% khả năng làm ngất 2 giây mục tiêu khi tấn công.
Cấp 3
11.05%
Bài Đấm Mạnh II - Có 10% khả năng làm ngất 2 giây mục tiêu khi tấn công.
Cấp 3
11.05%
Bài Đấm Mạnh III - Có 10% khả năng làm ngất 2 giây mục tiêu khi tấn công.
Cấp 3
11.05%
Bài Đấm Mạnh IV - Có 10% khả năng làm ngất 2 giây mục tiêu khi tấn công.
Cấp 3
11.05%
Bài Tiếp Sức I - Có 60% năng lượng khi bắt đầu trận đấu.
Cấp 3
10.07%
Bài Tiếp Sức II - Có 60% năng lượng khi bắt đầu trận đấu.
Cấp 3
10.07%
Bài Tiếp Sức III - Có 60% năng lượng khi bắt đầu trận đấu.
Cấp 3
10.07%
Bài Tiếp Sức IV - Có 60% năng lượng khi bắt đầu trận đấu.
Cấp 3
10.07%
Bài Thiêu Đốt I - Có 7% cơ hội né được mọi thiệt hại khi bị tấn công.
Cấp 3
12.62%
Bài Thiêu Đốt II - Có 7% cơ hội né được mọi thiệt hại khi bị tấn công.
Cấp 3
12.62%
Bài Thiêu Đốt III - Có 7% cơ hội né được mọi thiệt hại khi bị tấn công.
Cấp 3
12.62%
Bài Thiêu Đốt IV - Có 7% cơ hội né được mọi thiệt hại khi bị tấn công.
Cấp 3
12.62%
Bài Cảm Tử I - Gây 250% thiệt hại cho kẻ thù xung quanh khi hi sinh.
Cấp 3
11.05%
Bài Cảm Tử II - Gây 250% thiệt hại cho kẻ thù xung quanh khi hi sinh.
Cấp 3
11.05%
Bài Cảm Tử III - Gây 250% thiệt hại cho kẻ thù xung quanh khi hi sinh.
Cấp 3
11.05%
Bài Cảm Tử IV - Gây 250% thiệt hại cho kẻ thù xung quanh khi hi sinh.
Cấp 3
11.05%
Bài Đòn Chết I - Có 10% khả năng gây thêm 5x thiệt hại khi tấn công.
Cấp 3
11.08%
Bài Đòn Chết II - Có 10% khả năng gây thêm 5x thiệt hại khi tấn công.
Cấp 3
11.08%
Bài Đòn Chết III - Có 10% khả năng gây thêm 5x thiệt hại khi tấn công.
Cấp 3
11.08%
Bài Đòn Chết IV - Có 10% khả năng gây thêm 5x thiệt hại khi tấn công.
Cấp 3
11.08%
Bài Chắn Lửa I - Phản lại 14% thiệt hại tiếp nhận.
Cấp 3
12.62%
Bài Chắn Lửa II - Phản lại 14% thiệt hại tiếp nhận.
Cấp 3
12.62%
Bài Chắn Lửa III - Phản lại 14% thiệt hại tiếp nhận.
Cấp 3
12.62%
Bài Chắn Lửa IV - Phản lại 14% thiệt hại tiếp nhận.
Cấp 3
12.62%
Bài Gai Nhím I - Có 7% cơ hội phản lại 100% thiệt hại tiếp nhận.
Cấp 3
12.62%
Bài Gai Nhím II - Có 7% cơ hội phản lại 100% thiệt hại tiếp nhận.
Cấp 3
12.62%
Bài Gai Nhím III - Có 7% cơ hội phản lại 100% thiệt hại tiếp nhận.
Cấp 3
12.62%
Bài Gai Nhím IV - Có 7% cơ hội phản lại 100% thiệt hại tiếp nhận.
Cấp 3
12.62%
Bài Phân Tán I - Giảm 15 Năng lượng của kẻ địch khi tấn công.
Cấp 3
11.05%
Bài Phân Tán II - Giảm 15 Năng lượng của kẻ địch khi tấn công.
Cấp 3
11.05%
Bài Phân Tán III - Giảm 15 Năng lượng của kẻ địch khi tấn công.
Cấp 3
11.05%
Bài Phân Tán IV - Giảm 15 Năng lượng của kẻ địch khi tấn công.
Cấp 3
11.05%
Bài Làm Chậm I - Có 25% cơ hội làm giảm 50% tốc độ quân địch trong 5 giây khi tấn công.
Cấp 3
12.62%
Bài Làm Chậm II - Có 25% cơ hội làm giảm 50% tốc độ quân địch trong 5 giây khi tấn công.
Cấp 3
12.62%
Bài Làm Chậm III - Có 25% cơ hội làm giảm 50% tốc độ quân địch trong 5 giây khi tấn công.
Cấp 3
12.62%
Bài Làm Chậm IV - Có 25% cơ hội làm giảm 50% tốc độ quân địch trong 5 giây khi tấn công.
Cấp 3
12.62%
Bài Chạy Nhanh I - Tăng tốc độ di chuyển thêm 30%.
Cấp 3
12.62%
Bài Chạy Nhanh II - Tăng tốc độ di chuyển thêm 30%.
Cấp 3
12.62%
Bài Chạy Nhanh III - Tăng tốc độ di chuyển thêm 30%.
Cấp 3
12.62%
Bài Chạy Nhanh IV - Tăng tốc độ di chuyển thêm 30%.
Cấp 3
12.62%
Bài Nổi Điên I - Tăng tốc độ tấn công thêm 20%.
Cấp 3
10.07%
Bài Nổi Điên II - Tăng tốc độ tấn công thêm 20%.
Cấp 3
10.07%
Bài Nổi Điên III - Tăng tốc độ tấn công thêm 20%.
Cấp 3
10.07%
Bài Nổi Điên IV - Tăng tốc độ tấn công thêm 20%.
Cấp 3
10.07%
Bài Hóa Đá I - Giảm thiệt hại tiếp nhận mất 15%.
Cấp 3
12.62%
Bài Hóa Đá II - Giảm thiệt hại tiếp nhận mất 15%.
Cấp 3
12.62%
Bài Hóa Đá III - Giảm thiệt hại tiếp nhận mất 15%.
Cấp 3
12.62%
Bài Hóa Đá IV - Giảm thiệt hại tiếp nhận mất 15%.
Cấp 3
12.62%
Bài Chiến Thần I - Tăng 20% Sức tấn công.
Cấp 3
11.05%
Bài Chiến Thần II - Tăng 20% Sức tấn công.
Cấp 3
11.05%
Bài Chiến Thần III - Tăng 20% Sức tấn công.
Cấp 3
11.05%
Bài Chiến Thần IV - Tăng 20% Sức tấn công.
Cấp 3
11.05%
Bài Kiên Cường I - Tăng máu lên 20%.
Cấp 3
12.62%
Bài Kiên Cường II - Tăng máu lên 20%.
Cấp 3
12.62%
Bài Kiên Cường III - Tăng máu lên 20%.
Cấp 3
12.62%
Bài Kiên Cường IV - Tăng máu lên 20%.
Cấp 3
12.62%
Bài Hút Máu I - Hồi 3% Máu mỗi lần tấn công.
Cấp 3
10.07%
Bài Hút Máu II - Hồi 3% Máu mỗi lần tấn công.
Cấp 3
10.07%
Bài Hút Máu III - Hồi 3% Máu mỗi lần tấn công.
Cấp 3
10.07%
Bài Hút Máu IV - Hồi 3% Máu mỗi lần tấn công.
Cấp 3
10.07%
Bài Công Thủ I - Tăng Tấn công và Máu tối đa trong trận chiến lên 12%
Cấp 3
11.05%
Bài Công Thủ II - Tăng Tấn công và Máu tối đa trong trận chiến lên 12%
Cấp 3
11.05%
Bài Công Thủ III - Tăng Tấn công và Máu tối đa trong trận chiến lên 12%
Cấp 3
11.05%
Bài Công Thủ IV - Tăng Tấn công và Máu tối đa trong trận chiến lên 12%
Cấp 3
11.05%
Bài Thần Khí I - Tăng Máu Tối Đa lên 12%. Mỗi 9 giây triệu ra 1 lá chắn chặn lại 1 bùa chú.
Cấp 3
10.05%
Bài Thần Khí II - Tăng Máu Tối Đa lên 12%. Mỗi 9 giây triệu ra 1 lá chắn chặn lại 1 bùa chú.
Cấp 3
10.05%
Bài Thần Khí III - Tăng Máu Tối Đa lên 12%. Mỗi 9 giây triệu ra 1 lá chắn chặn lại 1 bùa chú.
Cấp 3
10.05%
Bài Thần Khí IV - Tăng Máu Tối Đa lên 12%. Mỗi 9 giây triệu ra 1 lá chắn chặn lại 1 bùa chú.
Cấp 3
10.05%

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Búa ThầnBúa Thần 1