Tài liệu tham khảo

Rương Nham Thạch I

Rương Nham Thạch I Rương Nham Thạch I
Mở để nhận thưởng nhỏ.
Số lượng lớn nhất 999
Bán 10000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
Đồ Lượng Lượt
Sách III - Thêm 20000 Kinh nghiệm cho 1 tướng. 3 50%
Sách III - Thêm 20000 Kinh nghiệm cho 1 tướng. 5 50%
Khe №2
Đồ Lượng Lượt
Thẻ Tướng - Tuyển 1 Tướng ngẫu nhiên. 1 100%
Khe №3
Đồ Lượng Lượt
Thưởng: Huy Hiệu 200 100%

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Công Thành Nhóm
Đảo Nham Thạch -1
1 60%